مدیر منطقه

مدیر منطقه
 مهندس مسعود زمزم 

سوابق اجرائی:

مدیر شهرداری  منطقه دو 

سرپرست شهرداری منطقه سه 

معاون شهرسازی شهرداری منطقه سه 

معاون شهرسازی شهرداری منطقه دو  

معاون شهرداری منطقه یک  
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
منبع روابط عمومی منطقه سه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۵۶۶