عنوان
دسته
 
ردیف عنوان  دسته  دانلود فایل وضعیت
۱ فرم اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاعرسانی دست   دریافت فایل
۲ عنوان خدمت: رسیدگی به گزارشات قطع درختان سبز شهر   دریافت فایل
۳ رسید خدمت   دریافت فایل
۴ پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات شهرداری اردبیل   دریافت فایل
۵ خدمات مصوب شهرداریهای سراسر کشور مربوط به امور شهرسازی و معم   دریافت فایل
۶ عنوان خدمت: تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری   دریافت فایل
۷ عنوان خدمت: شناسایی و جانمایی مشاغل مزاحم شهری   دریافت فایل
۸ عنوان خدمت: صدور پروانه ساختمان   دریافت فایل
۹ عنوان خدمت: نظارت بر عملکرد میادین میوه و تره بار   دریافت فایل
۱۰ عنوان خدمت: هماهنگی و نظارت بر امور عمرانی شهرهای بالای 500   دریافت فایل
۱ ۲ ۳